FORUM KADRY WŁĄCZAJĄCEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO​

Lider
Partner
Instytucje finansujące

Witamy w Projekcie

„Forum kadry włączającej województwa śląskiego”
UDA-POWR.02.10.00-00-1038/21-00

Celem projektu: „Forum kadry włączającej województwa śląskiego” jest zwiększenie wiedzy na temat edukacji włączającej u 3267 osób. Realizacja projektu odbędzie się w formie cyklu szkoleń i doradztwa z zakresu edukacji włączającej, zgodnych z programami szkoleń i materiałami szkoleniowymi opracowanymi w ramach projektu pozakonkursowego ORE: „Uczeń ze SPE opracowanie modelu szkolenia i doradztwa”, merytorycznie koordynowanych przez trenerów przygotowanych w ramach w/w projektu, w okresie od IX 2021 do VIII 2023 r.


Celem projektu jest podniesienie kompetencji przedstawicieli kadry Jednostek Samorządu Terytorialnego  oraz kadry systemu oświaty, co bezpośrednio wpłynie na poprawę dostępności usług edukacyjnych dla uczniów ze SPE, w tym z niepełnosprawnościami w przedszkolach i szkołach znajdujących się na obszarze województwa  śląskiego. Działania wpisują się w cel osi priorytetowej. Ponadto, przygotowanie kadry w zakresie edukacji włączającej, w tym JST, umożliwi zapewnienie spójnego rozumienia założeń edukacji włączającej oraz wiedzy na temat sposobów jej realizacji, wdrażania oraz nadzoru na terenie województwa śląskiego.

Działania w Projekcie

Akceptacja, szacunek

Aktywna Edukacja

Cyfryzacja zajęć

Giganci Programowania

Forum Kadry Włączającej Województwa Śląskiego

Edukacja włączająca

Idea edukacji włączającej - Marek Tarwacki

Sztuka włączania - Monika Morgała

Edukacja równych szans - Wioletta Ginter

Edukacja włączająca w szkole w Łajskach

dr Katarzyna Wałęcka - Matyja
Uniwersytet Łódzki

Edukacja włączająca w praktyce
w Mieście Częstochowa

Edukacja włączająca w Polsce

Dostęp do edukacji włączającej zmienia życie

Wspieranie współpracy na rzecz edukacji włączającej

Edukacja włączająca w Holandii

Edukacja włączająca w Austrii

Edukacja włączająca w Szwecji

Edukacja włączająca w Holandii

Edukacja włączająca w Austrii

Edukacja włączająca w Szwecji

Model darmowych szkoleń

Szkolenia i doradztwo dla pracowników pedagogicznych szkół i przedszkoli

45 godzin szkoleń online
+ konsultacje

Szkolenia i doradztwo dla pracowników placówek doskonalenia nauczycieli

45 godzin szkoleń online
+ konsultacje

Szkolenia i doradztwo dla pracowników kuratorium oświaty i JST

30 godzin szkoleń online
+ konsultacje

Zapraszamy do Sieci Współpracy

Inkluzja - Edukacja włączająca

Podpisz porozumienie w imieniu placówki lub jako inicjatywa indywidualna

Inkluzja - Edukacja włączająca

Dołącz do społeczności sieci współpracy z  zakresu edukacji włączającej

Inkluzja - Edukacja włączająca

Otrzymaj certyfikat członkostwa w  sieci współpracy

Niech życie dzieci i ich  dzieciństwo będą wyjątkowe - weź udział w naszych darmowych szkoleniach

WŁĄCZAJĄCA

WŁĄCZAJĄCA

Wzajemny szacunek, wsparcie, akceptacja różnic, pokonywanie trudności
WŁĄCZAJĄCA

WŁĄCZAJĄCA

Wzajemny szacunek, wsparcie, akceptacja różnic, pokonywanie trudności
INKLUZJA

INKLUZJA

Dbamy o przyszłość naszych uczniów
INKLUZJA

INKLUZJA

Dbamy o przyszłość naszych uczniów
WŁĄCZAJĄCA

WŁĄCZAJĄCA

Programowanie na zajęciach, cyfryzacja zajęć lekcyjnych, hortiterapia
WŁĄCZAJĄCA

WŁĄCZAJĄCA

Programowanie na zajęciach, cyfryzacja zajęć lekcyjnych, hortiterapia
TRENERZY

TRENERZY

Szkolenia prowadzą praktycy, pedagodzy pracujący z uczniami ze SPE
TRENERZY

TRENERZY

Szkolenia prowadzą praktycy, pedagodzy pracujący z uczniami ze SPE

„Niezwykle cenną koncepcją pedagogiczną dla umocowania założeń edukacji włączającej jest pedagogika Marii Montessori, która powstała (podobnie jak koncepcja Deweya) w nurcie nowego wychowania. Maria Montessori dostrzegła pęd rozwojowy u dzieci, które w tamtym okresie nie miały żadnych szans na kształcenie, były to dzieci z niepełnosprawnością intelektualną4. Pokazała, że za pomocą odpowiednio przygotowanych środków dydaktycznych, uporządkowanej przestrzeni do nauki i postawie nauczycieli możliwe jest doprowadzenie do rozwoju dzieci z niepełnosprawnością”

Agata Jardzioch Wykładowca

"Edukacja włączająca dotyczy nie tylko dzieci z niepełnosprawnością, ale wszystkich uczniów. Uczestnictwo i zapewnienie osiągnięć wszystkim uczniom narażonym na wykluczenie, a nie tylko uczniom niepełnosprawnym, czy mającym specjalne potrzeby edukacyjne jest zadaniem dla edukacji włączającej"

Anna Firkowska-Mankiewicz Wykładowca

„Wpływ na polską myśl inkluzyjną ma niewątpliwie koncepcja Janusza Korczaka. Myśl pedagogiczna Korczaka nakierowana była przede wszystkim na podmiotowe traktowanie dziecka. Korczak był zdania, że każde dziecko ma prawo do szacunku i godnego traktowania. Każde dziecko ma prawo do rozwoju na miarę swoich możliwości. Dostrzegał trafnie, że na rozwój dziecka, poza jego naturalnym potencjałem rozwojowym, ma wpływ środowisko, w jakim się znajduje, z jakiego pochodzi. Wskazywał, że ważne są: wzajemne współdziałanie dzieci, komunikacja między nimi i radzenie sobie z konfliktami. Korczak dowodził także, że dobry nauczyciel i wychowawca musi przede wszystkim pracować nad sobą; by móc wpływać na wychowanków, musi stale się doskonalić6. Zwracał uwagę na: indywidualny potencjał każdego dziecka, wpływ środowiska na rozwój, na potrzebę kształtowania człowieka w grupie klasowej/rówieśniczej oraz znaczenie dla rozwoju dzieci postawy nauczyciel”

Agata Bogumiła Jardzioch Wykładowca

„Włączanie dzieci do placówek ogólnodostępnych powinno się rozpocząć już na etapie przedszkola, co wskazuje na pozytywny wpływ inkluzji na rozwój dzieci z niepełnosprawnością, dostrzegając jednocześnie, że włączanie powinno dotyczyć nie tylko niepełnosprawnych, ale wszystkich dzieci, które tego potrzebują. Proces włączania powinien się więc odnosić zarówno do uczniów, jak i rodziców, którzy niejednokrotnie nie radzą sobie z wychowaniem dzieci o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych”

Joanna Kruk-Lasocka Wykładowca

„Najważniejszą wartością jest człowiek, który ma prawo do indywidualnego rozwoju, na miarę jego możliwości po to, by mógł stawać się aktywną częścią społeczeństwa. Człowiek rozwija się zatem nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla innych, ponieważ „[…] ostatecznym celem wychowania w kontekście pedagogiki personalistycznej jest kształtowanie dojrzałej osoby, która staje się zdolna do budowania więzi opartych na miłości i odpowiedzialności oraz do uczynienia z siebie bezinteresownego daru”8. W pedagogice personalistycznej człowiek jest osobą, „[…] która wyraża się poprzez trzy podstawowe dążenia: w dół – ku sobie i ku własnej sytuacji psychofizycznej, wszerz – ku spotkaniu z innymi ludźmi oraz wzwyż – ku spotkaniu z Bogiem”

Marek Dziewiecki Wykładowca

Edukacja włączająca wskazuje dziś drogę do rozwoju społecznego. Promuje postawy życzliwości i zrozumienia oraz szacunek dla różnorodności, która jest przecież naturalną cechą społeczeństwa. „System inkluzyjny w edukacji stanowi korzystną formę kształcenia, a także przybliża do kulturowej normalności ich drogę kształcenia. Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych, pobierając naukę w szkole ogólnodostępnej, są instytucjonalnie zintegrowani”.

Grzegorz Szumski Wykładowca
    Skip to content